Měsíční plán

 

KVĚTEN

český jazyk

 • vypravování
 • ČÍSLOVKY - druhy, skloňování, pravopis
 • ZÁJMENA - druhy, skloňování
 • předpony s-, z-, vz-
 • souvětí a spojovací výrazy
 • pravopis přípon

 

matematika

 • sčítání a odčítání zlomků
 • pamětná i písemná numerace
 • písemné dělení dvouciferným dělitelem 
 • slovní úlohy
 • desetinná čísla - násobení, dělení
 • rovnice o jedné neznámé
 • obvody a obsahy rovinných útvarů
 • geometrie - úhel, velikost úhlu, osa úhlu; konstrukce podle slovního zadání
 • OSOVÁ SOUMĚRNOST
 • konstrukce dle zadání
 •  
 

přírodověda

 • ohled na Zemi z vesmíru
 • energie
 • materiály v sešitě (učit se z textů, tabulek i nákresů)

 

vlastivěda

 • evropské státy - orientace na mapě
 • vznik Československa 1918
 • historický vývoj do 2. světové války

---------------------------------------------------------------------------------------


DUBEN

český jazyk

 • vypravování
 • ZÁJMENA - druhy, skloňování
 • předpony s-, z-, vz-
 • souvětí a spojovací výrazy
 • pravopis přípon

 

matematika

 • sčítání a odčítání zlomků
 • pamětná i písemná numerace
 • písemné dělení dvouciferným dělitelem 
 • slovní úlohy
 • desetinná čísla - násobení, dělení
 • rovnice o jedné neznámé
 • obvody a obsahy rovinných útvarů
 • geometrie - úhel, velikost úhlu, osa úhlu; konstrukce podle slovního zadání
 • OSOVÁ SOUMĚRNOST
 • konstrukce dle zadání
 •  
 

přírodověda

 • pohled na Zemi z vesmíru
 • energie
 • materiály v sešitě (učit se z textů, tabulek i nákresů)

 

vlastivěda

 • bouřlivý počátek 20. století - změny myšlení, 1. světová válka, nové státy na mapě Evropy
 • evropské státy - orientace na mapě
 • vznik Československa

---------------------------------------------------------------------------------------

BŘEZEN

český jazyk

 • předpony bez-, roz-, vz-, s-, z-, nad-, pod-, před-, od-
 • opakování - koncovky přídavných a podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem
 • vypravování
 • ZÁJMENA - druhy, skloňování

 

matematika

 • pamětná i písemná numerace
 • písemné dělení dvouciferným dělitelem 
 • slovní úlohy
 • desetinná čísla - násobení, dělení
 • rovnice o jedné neznámé
 • obvody a obsahy rovinných útvarů
 • geometrie - úhel, velikost úhlu, osa úhlu; konstrukce podle slovního zadání
 • OSOVÁ SOUMĚRNOST
 • konstrukce dle zadání
 •  
 

přírodověda

 • orchrana ŽP
 • energie
 • vesmír
 •  
 • materiály v sešitě (učit se z textů, tabulek i nákresů)

 

vlastivěda

 • ekonomický a technologický pokrok v 19. a 20. století
 • evropské státy - orientace na mapě
 • vznik Československa
 •  

---------------------------------------------------------------------------------------

ÚNOR

český jazyk

 • slovotvorný rozbor, vznik slov odvozováním pomocí předpon a přípon(popř. skládáním)
 • předpony bez-, roz-, vz-, s-, z-, nad-, pod-, před-, od-
 • opakování - koncovky přídavných a podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem
 • vypravování

 

matematika

 • pamětná i písemná numerace
 • písemné dělení dvouciferným dělitelem 
 • slovní úlohy
 • desetinná čísla - porovnávání, sčítání, odčítání
 • třídění prvků - Vennovy diagramy
 • rovnice o jedné neznámé
 • obvody a obsahy rovinných útvarů
 • geometrie - úhel, velikost úhlu, osa úhlu; konstrukce podle slovního zadání
 • pravoúhlý trojúhelník (výpočet obsahu)
 •  
 

přírodověda

 • zdraví, hygiena, vhodné složení stravy
 •  
 • materiály v sešitě (učit se z textů, tabulek i nákresů)

 

vlastivěda

 • osvídenství, národní obrození
 • průmyslová revoluce
 • vznik české národní společnosti
 • 19. století v českých zemích
 •  

---------------------------------------------------------------------------------------


LEDEN

český jazyk

 • stavba slova: předpona - kořen - přípona - koncovka
 • předpony bez-, roz-, vz-, s-, z-, nad-, pod-, před-, od-
 • skloňování přídavných jmen - opakování
 • slovesa - složitější případy shody přísudku s podmětem (davy, sněhuláci, rodiče apod.); jednoduché a složené slovesné tvary, shoda přísudku s několikanásobným podmětem
 • tvorba výpisků z textu (i slyšeného)
 • úvaha

 

matematika

 • pamětná i písemná numerace
 • písemné dělení dvouciferným dělitelem 
 • slovní úlohy
 • desetinná čísla - porovnávání, sčítání, odčítání
 • aritmetický průměr
 • rovnice o jedné neznámé
 • šipové grafy - přepis pomocí rovnice o jedné neznámé
 • geometrie - úhel, velikost úhlu, osa úhlu; konstrukce podle slovního zadání
 • povrch krychle, kvádru
 
 

přírodověda

 • nervová soustava
 • pohlavní soustava
 • vývoj jedince
 • materiály v sešitě (učit se z textů, tabulek i nákresů)

 

vlastivěda

 • třicetiletá válka a Bílá hora
 • renesance, baroko
 • Habsburská monarchie v 18. století - Karel Vi., Marie Terezie, Josef II.
 •  

---------------------------------------------------------------------------------------

PROSINEC

český jazyk

 • koncovky přídavných jmen - přivlastňovací (otcův, matčin)
 • slovesa - složitější případy shody přísudku s podmětem (davy, sněhuláci, rodiče apod.); jednoduché a složené slovesné tvary
 • větný rozbor - vztahy mezi větnými členy, slovní druhy; souvětí
 • tvorba výpisků z textu (i slyšeného)
 • přímá řeč
 • zpráva a oznámení - slohová výchova
 • výrazné čtení

 

matematika

 • pamětná i písemná numerace
 • písemné dělení dvouciferným dělitelem 
 • slovní úlohy
 • desetinná čísla - zápis, čtení, porovnávání, sčítání
 • převody jednotek
 • geometrie - úhel; konstrukce podle slovního zadání
 
 

přírodověda

 • trávicí soustava
 • výživa
 • smysly
 • materiály v sešitě (učit se z textů, tabulek i nákresů)

 

vlastivěda

 • doba poděbradská + Jagellonci
 • Habsburkové na českém trůně - Ferdinand I., Rudolf II.
 • třicetiletá válka a Bílá hora
 •  

hudební výchova

 • hlasová výchova
 • zpěv písní podle dirigování (2/4, 3/4 a 4/4 taktu)
 • čtení a zápis not v houslovém klíči C1 - C2
 • koledy
 

anglický jazyk

 • I would like

  Dokáže se zeptat na cenu, kolik co stojí. Anglické peníze.

  Orientace ve městě

  Srozumitelně popíše cestu na dané místo.

  Průběžné aktivity – projekty, písničky, kultura anglicky mluvících zemí

  Pojmenuje anglické svátky, vnímá kulturní rozdíly v českých a anglických svátcích.

---------------------------------------------------------------------------------------

LISTOPAD

český jazyk

 • koncovky přídavných jmen - tvrdá (vzor mladý), měkká (vzor jarní)
 • slovesa - mluvnické kategorie, koncovky v čase přítomném a minulém, složitější případy shody přísudku s podmětem (davy, sněhuláci, rodiče apod.)
 • recitace
 • větný rozbor - vztahy mezi větnými členy, slovní druhy; souvětí
 • tvorba výpisků z textu (i slyšeného)

 

matematika

 • pamětná i písemná numerace
 • písemné násobení trojciferným činitelem
 • písemné dělení dvouciferným dělitelem (s pomocí tabulky násobků dělitele)
 • slovní úlohy
 • geometrie - rovnoběžky, kolmice, konstrukce čtverce a obdélníku, výpočty obvodu a obsahu čtverce a obdélníku; konstrukce podle slovního zadání
 
 

přírodověda

 • vylučovací soustava
 • dýchací soustava
 • oběhová soustava
 • materiály v sešitě (učit se z textů, tabulek i nákresů)

 

vlastivěda

 • husitství
 • křesťanská kultura
 • doba poděbradská + Jagellonci
 •  

hudební výchova

 • hymna
 • hlasová výchova
 • zpěv písní podle dirigování (2/4, 3/4 a 4/4 taktu)
 • čtení a zápis not v houslovém klíči C1 - C2
 • dynamická znaménka (f, mf, p, <, >)

---------------------------------------------------------------------------------------

ŘÍJEN

český jazyk

 • opakování pravopisu - tvrdé a měkké souhlásky, ú/ů, vyjmenovaná slova a slova příbuzná, koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, velká písmena ve vlastních názvech
 • opakování - určování slovních druhů
 • vztahy mezi větnými členy ve větě jednoduché - grafické znázornění
 • druhy přídavných jmen - měkká (vzor jarní) a tvrdá (vzor mladý)
 • tvorba výpisků z textu
 • slovesa - mluvnické kategorie, koncovky v čase přítomném a minulém, složitější případy shody přísudku s podmětem (davy, sněhuláci, rodiče apod.)

 

matematika

 • opakování + rozšíření číselného oboru do milionu
 • pamětné sčítání a odčítání
 • písemné sčítání a odčítání
 • písemné násobení jednociferným i dvouciferným činitelem
 • písemné dělení jednociferným dělitelem i se zbytkem
 • dělení deseti, stem, tisícem
 • přednost závorek, násobení a dělení
 • slovní úlohy
 • zlomky a slovní úlohy
 • geometrie - rovnoběžky, kolmice, konstrukce čtverce a obdélníku, výpočty obvodu a obsahu čtverce a obdélníku
 • dělení dvouciferným činitelem

 

přírodověda

 • pohybová soustava - svalstvo
 • kůže
 • osobní hygiena
 • materiály v sešitě (učit se z textu, tabulky i nákresů)

 

vlastivěda

 • Lucemburkové
 • husitství

hudební výchova

 • hlasová výchova
 • zpěv písní v 2/4 a 3/4 taktu podle dirigování
 • rytmizace
 • čtení not v houslovém klíči C1 - C2
 • repetice, prima volta - seconda volta, délky not (i s tečkou)
 • kánon

---------------------------------------------------------------------------------------

ZÁŘÍ

 

český jazyk

 • opakování pravopisu - tvrdé a měkké souhlásky, ú/ů, vyjmenovaná slova a slova příbuzná, koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, velká písmena ve vlastních názvech
 • opakování - určování slovních druhů
 • vztahy mezi větnými členy ve větě jednoduché - grafické znázornění
 • druhy přídavných jmen - měkká (vzor jarní) a tvrdá (vzor mladý)
 • popis pracovního postupu
 • poezie
 • tvorba výpisků z textu

 

matematika

 • opakování + rozšíření číselného oboru do milionu
 • pamětné sčítání a odčítání
 • písemné sčítání a odčítání
 • písemné násobení jednociferným i dvouciferným činitelem
 • písemné dělení jednociferným dělitelem i se zbytkem
 • dělení deseti, stem, tisícem
 • geometrie - rovnoběžky, kolmice, konstrukce čtverce a obdélníku, výpočty obvodu a obsahu čtverce a obdélníku

 

přírodověda

 • vývoj člověka
 • Co má člověk společné se zvířaty a čím se odlišuje?
 • opěrná soustava - kostra
 • materiály v sešitě (učit se z textu, tabulky i nákresů)

 

vlastivěda

 • počátky českých dějin
 • Velká Morava
 • první Přemyslovci - Václav a Boleslav
 • Přemyslovské Čechy královské

 

hudební výchova

 • hlasová výchova
 • zpěv písní v 2/4 a 3/4 taktu podle dirigování
 • rytmizace
 • čtení not v houslovém klíči C1 - C2
 • repetice, prima volta - seconda volta, délky not (i s tečkou)