ZEMĚPIS 9. TŘÍDA

 

Zeměpis – 9. B                    POŽADAVKY KE ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU

 

·        vypracovat referát na dané téma v písemné podobě

o   základní charakteristika území/tématu

o   geografická poloha v rámci ČR

o   počet obyvatel, hustota zalidnění – v poměru k průměru ČR

o   popis krajiny – geomorfologie, vodstvo, přírodní zajímavosti, využití krajiny (rozmístění sídel, zemědělství, průmysl)

o   charakteristika chráněných oblastí

o   města

o   podniky

o   návrh dvou výletů v řešené oblasti

o   vycházet minimálně ze tří zdrojů – v závěru práce uvést jejich názvy a autory

 

·        prezentace

o   PowerPoint

o   na mapě znázornit polohu řešeného území

o   informace v bodech – pouze základní, podrobnosti budou sděleny ústně

o   obrázky s popisky

o   návrh dvou výletů v řešené oblasti s obrazovým doprovodem

 

HODNOCENÍ

·        úplnosti informací

·        použití tří relevantních zdrojů (Wikipedie NE)

·        písemného zpracování (může být napsáno ručně, nebo na počítači)

·        návrhy výletů musí obsahovat

o   CO lze navštívit

o   KDE se to nachází

o   ODKUD se tam dostat

o   PROČ tam jít

·        kvalitní a distingované prezentace

 
 
 
MĚSÍČNÍ PLÁN UČIVA
 
LEDEN
 • ČR součástí evropských struktur
 • obyvatelstvo ČR
 • hospodářská odvětví v ČR
 
PROSINEC
 • povrch ČR - geomorfologické celky a jejich lokalizace v obrysové mapě České republiky OPAKOVÁNÍ
 • vodstvo ČR - říční síť, vodní nádrže
 • ochrana životního prostředí
 • úvod do socioekonomické geografie České republiky
 
LISTOPAD
 • povrch ČR - geomorfologické celky
 • lokalizace geomorfologických celků v obrysové mapě České republiky
 • vodstvo ČR - říční síť, vodní nádrže
 • podnebí ČR
 
ŘÍJEN
 • povrch ČR - geomorfologické celky
 • lokalizace geomorfologických celků v obrysové mapě České republiky
 • surovinové zdroje
 
ZÁŘÍ
 • Česká republika na mapě Evropy
 • ČR poloha, rozloha, hranice, krajní body
 • geologie ČR - vývoj České vysočiny a Západních Karpat
 • povrch ČR - geomorfologické celky