MĚSÍČNÍ PLÁN UČIVA


 
DUBEN
ČESKÝ JAZYK
 • opakování - koncovky podstatných jmen (vzory všech rodů)
 • shoda přísudku s podmětem - podmět rodu středního a ženského - opakování
 • shoda přísudku s podmětem - podmět rodu mužského životného i neživotného - opakování
 • sloh - zpráva
MATEMATIKA
 • čítání, odčítání zpaměti i písemně
 • násobení jednociferným i dvouciferným činitelem písemně
 • písemné dělení jednociferným činitelem se zbytkem i beze zbytku
 • trojúhelníková nerovnost
 • slovní úlohy řešené pomocí zlomků
 • obvod rovinných útvarů (nevyžadovat obecné vzorce, prosím)
 • obsah čtverce a obdélníku (nevyžadovat obecné vzorce, prosím)
 • slovní úlohy
PŘÍRODOVĚDA
 • jednotky objemu
 • smlouvy o dílo - viz seznam témat ve třídě, děti se zapisují ve dvojicích ke zvolenému tématu
 • projevy života

  
BŘEZEN
ČESKÝ JAZYK
 • recitace, výrazné čtení, dramatizace
 • opakování - koncovky podstatných jmen (vzory všech rodů)
 • určování základní skladební dvojice - podmět a přísudek
 • shoda přísudku s podmětem - podmět rodu středního a ženského - opakování
 • shoda přísudku s podmětem - podmět rodu mužského životného i neživotného
 • sloh - vypravování
 1. úvod
 2. stať

            a) zápletka

            b) vyvrcholení děje

            c) rozuzlení

        3. závěr

 

MATEMATIKA
 • čítání, odčítání zpaměti i písemně
 • násobení jednociferným i dvouciferným činitelem písemně
 • písemné dělení jednociferným činitelem se zbytkem i beze zbytku
 • geometrie - grafický součet a rozdíl úseček
 • trojúhelníková nerovnost
 • slovní úlohy řešené pomocí zlomků
 • obvod rovinných útvarů (neprozrazovat obecné vzorce, prosím)
PŘÍRODOVĚDA
 • voda
 • jednotky objemu
 • smlouvy o dílo - viz seznam témat ve třídě, děti se zapisují ve dvojicích ke zvolenému tématu

  
ÚNOR
ČESKÝ JAZYK
 • procvičování vyjmenovaných slov
 • určování slovních druhů
 • čtení s porozuměním
 • opakování - koncovky podstatných jmen (vzory všech rodů)
 • určování základní skladební dvojice - podmět a přísudek
 • shoda přísudku s podmětem - úvod (nosit nový pracovní sešit)
MATEMATIKA
 • PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ
 • PAMĚTNÉ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ SE ZBYTKEM V OBORU MALÉ NÁSOBILKY
 • příklady řešené pomocí malé násobilky
 • písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku i se zbytkem
 • písemné násobení dvouciferným činitelem
 • rovnice s jednou neznámou - se zvířátky, číselně s neznámou x
 • slovní úlohy v oboru čísel do 1 000
 • geometrie - vzájemná poloha dvojice přímek (různoběžky, rovnoběžky, kolmice), druhy trojúhelníků (různostranný, rovnostranný, rovnoramenný, pravoúhlý) a jejich konstrukce, pravoúhlé čtyřúhelníky a jejich konstrukce, kružnice, krychle
 • orientace na číselné ose
 • trojúhelníková nerovnost
 • římské číslice
 • úvod do učiva zlomků
PŘÍRODOVĚDA
 • voda
 • adaptace živých organismů na životní prostředí

 

LEDEN
ČESKÝ JAZYK
 • procvičování vyjmenovaných slov
 • určování slovních druhů
 • čtení s porozuměním
 • vzory podstatných jmen rodu mužského a středního - OPAKOVÁNÍ
 • VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO
 • určování základní skladební dvojice - podmět a přísudek
MATEMATIKA
 • PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ
 • PAMĚTNÉ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ SE ZBYTKEM V OBORU MALÉ NÁSOBILKY
 • příklady řešené pomocí malé násobilky
 • písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku i se zbytkem
 • písemné násobení dvouciferným činitelem
 • rovnice s jednou neznámou - se zvířátky, číselně s neznámou x
 • slovní úlohy v oboru čísel do 1 000
 • geometrie - vzájemná poloha dvojice přímek (různoběžky, rovnoběžky, kolmice), druhy trojúhelníků (různostranný, rovnostranný, rovnoramenný, pravoúhlý) a jejich konstrukce, pravoúhlé čtyřúhelníky a jejich konstrukce, kružnice, krychle
 • orientace na číselné ose
 • trojúhelníková nerovnost
PŘÍRODOVĚDA
 • horotvorná činnost
 • voda
 • adaptace živých organismů na životní prostředí
 
PROSINEC
ČESKÝ JAZYK
 • procvičování vyjmenovaných slov
 • určování slovních druhů
 • čtení s porozuměním
 • psaní vlastních textů
 • podstatná jména - rod, číslo, pád, životnost
 • vzory podstatných jmen rodu ženského (žena, růže, píseň, kost) - OPAKOVÁNÍ
 • časování sloves
 • slova se skupinami hlásek BĚ x BJE, VĚ x VJE, PĚ
 • VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO (pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce)
MATEMATIKA
 • PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ
 • PAMĚTNÉ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ SE ZBYTKEM V OBORU MALÉ NÁSOBILKY
 • příklady řešené pomocí malé násobilky
 • písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku i se zbytkem
 • písemné násobení dvouciferným činitelem
 • rovnice s jednou neznámou - se zvířátky, číselně s neznámou x
 • slovní úlohy v oboru čísel do 1 000
 • šipkový graf, úlohy o myšleném čísle
 • geometrie - vzájemná poloha dvojice přímek (různoběžky, rovnoběžky, kolmice), druhy trojúhelníků (různostranný, rovnostranný, rovnoramenný, pravoúhlý) a jejich konstrukce, pravoúhlé čtyřúhelníky a jejich konstrukce, kružnice, krychle
PŘÍRODOVĚDA
 • vesmír
 • planeta Země
 • horniny a nerosty
 • půda, kořeny

 

LISTOPAD
ČESKÝ JAZYK
 • národní jazyk
 • procvičování vyjmenovaných slov
 • určování slovních druhů
 • čtení s porozuměním
 • psaní vlastních textů
 • podstatná jména - rod, číslo, pád, životnost
 • vzory podstatných jmen rodu ženského (žena, růže, píseň, kost) - OPAKOVÁNÍ
 • časování sloves
 • slova se skupinami hlásek BĚ x BJE, VĚ x VJE, PĚ
 • životnost podstatných jmen rodu mužského
MATEMATIKA
 • příklady řešené pomocí malé násobilky
 • písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku i se zbytkem
 • písemné násobení dvouciferným činitelem
 • rovnice s jednou neznámou - se zvířátky, číselně s neznámou x
 • slovní úlohy v oboru čísel do 1 000
 • šipkový graf, úlohy o myšleném čísle
 • geometrie - vzájemná poloha dvojice přímek (různoběžky, rovnoběžky, kolmice), druhy trojúhelníků (různostranný, rovnostranný, rovnoramenný, pravoúhlý) a jejich konstrukce, pravoúhlé čtyřúhelníky a jejich konstrukce, kružnice, krychle
PŘÍRODOVĚDA
 • vesmír
 • planeta Země
 • půda
 • kořeny

 

ŘÍJEN
ČESKÝ JAZYK
 • procvičování vyjmenovaných slov
 • opakování spodoby znělosti
 • určování slovních druhů
 • pravopis vlastních jmen
 • čtení s porozuměním
 • psaní vlastních textů
 • podstatná jména - rod, číslo, pád, životnost
 • vzory podstatných jmen rodu ženského (žena, růže, píseň, kost)
 • časování sloves
MATEMATIKA
 • příklady řešené pomocí malé násobilky
 • písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku i se zbytkem
 • písemné násobení dvouciferným činitelem
 • rovnice s jednou neznámou - se zvířátky, číselně s neznámou x
 • slovní úlohy v oboru čísel do 1 000
 • geometrie - vzájemná poloha dvojice přímek (různoběžky, rovnoběžky, kolmice), druhy trojúhelníků (různostranný, rovnostranný, rovnoramenný, pravoúhlý) a jejich konstrukce, pravoúhlé čtyřúhelníky a jejich konstrukce, kružnice
PŘÍRODOVĚDA
 • přírodní společenstva
 • stromy
 • stavba rostlin
 • region Říčansko
 • vesmír

 

ZÁŘÍ
ČESKÝ JAZYK
 • vyjmenovaná slova
 • určování slovních druhů
 • pravopis vlastních jmen
 • čtení s porozuměním
 • psaní vlastních textů
MATEMATIKA
 • příklady řešené pomocí malé násobilky
 • písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku i se zbytkem
 • slovní úlohy v oboru čísel do 1 000
PŘÍRODOVĚDA
 • určování světových stran
 • orientace v přírodě
 • přírodní společenstva
 • životní cyklus rostlin
 • stromy
VLASTIVĚDA
 • orientace v plánu obce, v mapě
 • geografie České republiky