Genetická metoda čtení a psaní

 

 ...není objev, není tzv. "novota".....je to jen jedna z mnoha cest, jak naučit děti číst :-)

Když se tak ohlížím nyní zpět, myslím, že tomu bylo někdy tak před osmi lety, kdy jsem měla tu možnost seznámit se s genetickou metodou čtení.Zaujala mě svou přirozeností, tvořivostí, aktivními činnostmi a zejména rychlostí, smysluplností, jenž neuvěřitelně umocňuje vnitřní motivaci každého prvňáčka...moci prožívat tento čas společně s dětmi, je pro mne poctou...za kterou děkuji, jak svým žákům, tak i této metodě čtení.


...a o co tedy vůbec jde????....

 

Výuka čtení i za pomoci genetické metody probíhala u nás do roku 1951. Po té však bylo v ČSR vytvořeno tzv. jednotné školství, které využívalo při nácviku čtení pouze metodu analyticko-syntetickou nebo-li slabikovaní. Jednotlivé hlásky se spojují do slabik a s využitím slabikování se přechází na samotné čtení celých slov. ( Má-ma má ma-so.)

          Ve školním roce 1995-96 paní PhDr. Jarmila Wagnerová,CSc. koncipovala projekt, ve kterém se snažila využít zkušeností a myšlenek českého elementaristy a básníka Josefa Kožíška.

Výuka čtení pomocí genetické metody spočívá především v hláskování a následném čtení celých slov… (N-O-S  = NOS, K-O-S = KOS).

 

Nácvik čtení začíná postupným seznamováním a znalostí jednotlivých písmen velké tiskací abecedy. Lze využít znalostí některých žáků již z předškolního věku, např. schopnosti podepsat se. Pro děti je jejich zapamatování snadnější především i kvůli jednoduchosti jejich grafické podoby. Jakmile žáci ovládají velkou tiskací abecedu, přechází se na malou tiskací. Po celou dobu, než dojde na seznámení s psací abecedou, zaznamenávají své myšlenky, slova a věty hůlkovým písmem. Toto období nabízí dostatečné množství času také na procvičování ruky a prstů uvolňovacími, kresebnými cviky i různými podpůrnými činnostmi. Samotné hláskování je velmi nápomocné i při psaní, kdy se např. eliminuje vynechávání jednotlivých písmen ve slovech.

Hlavní myšlenku této metody čtení můžeme spatřovat zejména ve čtení s porozuměním. Jelikož děti umí číst již po prvních 3 měsících, dokáží mnohem dříve pracovat s textem. Čtení zajímavých, smysluplných textů (krátké pohádky a příběhy) umožňuje i využívání řady činnostních aktivit při práci ve vyučovacích hodinách.

Většina dětí očekává od vstupu do školy především okamžité získání dovednosti čtení a psaní. Genetická metoda, která je založena na principech přirozenosti, jednoduchosti a smysluplnosti, umožňuje splnění těchto očekávání v poměrně brzkém časovém období.

Z podstatné části má znatelný motivující charakter.


Jistě si někteří vzpomene na svého spolužáka, ale i někoho ve svém blízkém okolí, který uměl číst ještě před vstupem do školy a využíval při čtení tzv. čtení po písmenkách, nebo-li hláskování. Stejně tak si jistě někteří vzpomenete, že některému spolužákovi dělalo znatelné potíže samotné čtení, spojení hlásek do slabik a využívání slabikování při následném čtení celých slov. Možná jste měli možnost setkat se i s tím, že paní učitelka následně respektovala u těchto žáků čtení po hláskách...

Rozumím zároveň i obavám rodičů z možné neúspěšnosti jejich dítěte. Důležité je vždy přihlížet k individuálním zvláštnostem a osobnímu tempu každého dítěte u jakékoliv metody čtení. Každý má svou cestu, jinak dlouhou, jinak klikatou....musí si ji projít sám.Učitel, společně s rodiči, je pro něho pouhou oporou, nezbytnou a často i vítanou :-)....

 

Domnívám se, že né nadarmo se říkává o genetické metodě....vývojově přirozená.

 

Dejme ji tedy prostor a umožněme ji zpříjemnit cestu žákům, VAŠIM dětem, při poznání písmenkového světa.