ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

 

 Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech. Jednotlivé roviny:

 

Vztah ke čtení 

 • Předpokladem pro rozvíjení čtenářské gramotnosti je potěšení z četby a vnitřní potřeba číst.
 • Motivovanost žáka ke čtení neobsahuje jen radost a zážitky ze čtení, ale i vědomí, že při čtení řeší své osobní problémy a nachází odpovědi na své otázky. 
 • Čtení slouží také k běžné komunikaci (sociální sítě, chat, blog) a pomáhá žákovi v jeho sociálním životě, vztazích k blízkým a vytváření obrazu sobě. 
 • Uvědomit si, že vztah ke čtení je důležitou složkou čtenářské gramotnosti, je klíčový, nezbytný první krok k zakládání a zvyšování čtenářské gramotnosti žáka.

Doslovné porozumění textu 

 • Čtenářská gramotnost staví na dovednosti dekódovat psané texty a se zapojením dosavadních znalostí a zkušeností budovat porozumění na doslovné úrovni.

Vysuzování z textu 

 • Čtenářsky gramotný člověk musí umět vyvozovat z přečteného závěry a texty posuzovat (kriticky hodnotit) z různých hledisek včetně sledování autorových záměrů.                                            

Metakognice 

 • Je dovednost a návyk seberegulace, tj. dovednost reflektovat záměr vlastního čtení, v  souladu s nám volit texty a způsob čtení, sledovat a vyhodnocovat vlastní porozumění čtenému textu a záměrně volit strategie pro lepší porozumění, pro překonávání obtížnosti obsahu i složitosti vyjádření.

Sdílení 

 • Čtenářsky gramotný člověk je připraven své prožitky, porozumívání a pochopení sdílet s dalšími čtenáři. 
 • Své pochopení textu porovnává s jeho společensky sdílenými interpretacemi, všímá si shod a přemýšlí o rozdílech.

Aplikace 

 • Čtenářsky gramotný člověk využívá čtení k seberozvoji i ke svému konání, četbu zúročuje v dalším životě.

 

Čtení je myšlení, je to komplexní činnost:

 • výuka čtení musí proto směřovat k rozvíjení komplexu znalostí a dovedností, 
 • a ne k jednotlivostem, k mechanickému trénování jednotlivých dovedností.

 

zdroj a více informací: www.rvp.cz 

(Metodická doporučení pro rozvíjení čtenářské gramotnosti - Petr Koubek, Jitka Altmanová)